Maghanap ng impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19). https://www.coronavirus.vic.gov.au/tagalog 

Maraming dahılan upang ang mga taga Victoria ay magpabakuna. Kami ay magsasama-sama na magpabakuna upang makapagpatuloy na makapagbigay ng malawakang serbisyo sa mga taong lubos na nangangailangan.

For more information, visit:

Please share these vital messages with your friends, family, colleagues and social media networks.

​​​Tag Youth Projects on social media when sharing these videos (be sure to include the tagline, Let's get the #JabDone):

Get the #JabDone is inspired by North Western Melbourne Primary Health Network's "Goodbye COVID" campaign.